Powerful Links Directory http://www.freebacklink.biz/%3c/a> This is the title of the sample site
صفحه اصلي مجوزهای فعالیت درباره ما همکاري با ما

از خالق شکوفه های بهاری برایتان سالی سرشار از رحمت وبرکت آرزومندیم

حسابداری دولتی

 • نرم افزار حسابداری مالی از ارکان اصلی سیستم نرم افزاری هر سازمان و موسسه ای است و پشتیبانی فراگیر از نبازهای سازمانی، قابلیت انعطاف در پیاده سازی مدلهای مختلف مالی، قابلیت اعتماد و سهولت استفاده از آن مرکز توچه مدیریت سازمانها است. نرم افزار حسابداری دولتی تابان با قابلیت ایجاد و طراحی مدلهای مختلف این امکان را برای سازمان ها فراهم کرده است. کلیه زیر سیستمهای مرتبط نظیر دریافت پرداخت ، اموال و دارایی ثابت، حقوق دستمزد و ... نتیجه عملیات اختصاصی خود را به صورت کنترل شده و در قالب سند مالی به نرم افزار حسابداری به صورت همزمان ارسال می نمایند و این به مفهوم گزارشهای حسابداری و مالی معتبر در هر لحظه جهت مدیران و تصمیم سازان سازمان خواهد بود.

قابلیت های این نرم افزار عبارتند از:

 • تعاریف شامل :
 • - تعریف سطوح حسابداری به صورت نامحدود
 • - تعریف گروه حساب
 • - تعریف حساب
 • - تعریف و طراحی مدل های حسابداری
 • - تعریف مرکز هزینه
 • - ثبت بانک ها
 • - ثبت حساب های بانکی
 • عملیات شامل:
 • - صدور سند حسابداری
 • - عملیات اتوماتیک مالی
 • - درختواره حساب
 • - جستجوی اسناد حسابداری
 • - قطعی کردن اسناد
 • - لیست اسناد باز
 • - لیست اسناد جا افتاده و ناموازنه
 • - بازیابی سند
 • - عملیات پایان سال شامل سند افتتاحیه و سند اختتامیه
 • - انتقال حساب
 • - دوره مالی
 • - تغییر سال مالی
 • - تغییر شماره سند
 • - ادغام سند
 • - ثبت چک های صادره
 • - سیستم جاپ چک بعد از صدور هر چک
 • - امکان طراحی چک برای چک های هر بانک به صورت مجزا
 • گزارشات شامل :
 • - دفتر کل
 • - دفتر روزنامه
 • - کارت حساب
 • - تراز گروه حساب ها
 • - تراز آزمایشی کل
 • - دفاتر حساب
 • - گزارش ویژه مدل های حسابداری
 • - تراز آزمایشی چهار ستونه
 • - تراز آزمایشی هشت ستونه
 • - طراحی گزارشات مختلف توسط خود کاربر 
امکانات
آمار بازديد کنندگان
870928 :بازديد کل
36 :بازديد امروز
Copyright © 2008 Taban co. All rights reserved.